top of page

Algemene voorwaarden

De rijschool dient zich te houden aan de volgende regels:

Artikel 1

1.1 De leerling krijgt les van een gekwalificeerde rijinstructeur, die aan de eisen voldoet, van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen.

De instructeur dient in het bezit te zijn van een geldige WRM bevoegdheidspas.

1.2 De rijles moet volledig in het voordeel van de leerling worden benut. De instructeur houdt zich niet bezig met andere zaken onder lestijd die niets met de rijles te maken hebben.

1.3 De leerling krijgt les van steeds dezelfde instructeur. De leerling krijgt steeds les in dezelfde lesauto, ook het examen en/of de tussentijdse toets (ttt) wordt afgenomen in dezelfde auto als waarin is gelest. Bij overmacht (b.v. schade), is de rijschool gerechtigd een vervangende gelijkwaardige lesauto te gebruiken bij zowel rijlessen, als bij examens en bij ttt.

1.4 Het examen en/of ttt wordt aangevraagd binnen 2 weken, zodra de instructeur de vorderingen van de leerling voldoende acht, in overleg met de leerling. Hierbij dient de leerling alle benodigde bescheiden, zoals machtiging en gezondheidsverklaring, ingevoerd en aangevraagd te hebben bij het CBR. De leerling is hierbij verplicht de daarvoor benodigde kosten voor examen en ttt te hebben voldaan aan de rijschool.

1.5 De benodigde verzekeringen zijn afgesloten.

1.6 De leerling te wijzen op de juiste invoering van eventuele medische klachten bij de gezondheidsverklaring, waarbij de leerling redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid  om een (les)voertuig te mogen besturen, zodat tijdig en correct een aanvraag en een onderzoek hiernaar kan plaatsvinden. 

1.7 De leerling tijdig te wijzen op het niet door kunnen gaan van een les, door verhindering van de instructeur, door weersomstandigheden, of door autopech of iets dergelijks. De rijschool maakt, zo spoedig mogelijk in dat geval, een nieuwe afspraak voor een rijles met de leerling.

1.8. Dat het voertuig voldoet aan de wettelijke eisen omtrent het lesgeven aan beginnende bestuurders. Tevens dient het voertuig schoon en onderhouden te zijn. In het voertuig wordt niet gerookt.

De leerling dient zich te houden aan de volgende regels:

Artikel 2

2.1 De leerling moet tenminste 16,5 jaar oud zijn. De leerling dient tijdens de lessen een identificatie/legitimatie bij zich te dragen (wettelijk).

De leerling volgt alle aanwijzingen tijdens de rijles op. Hierdoor zal door de lesopbouw en de lesmethode waarmee wordt gewerkt de slagingskans redelijk verhoogd worden.

2.2 De leerling zorgt ervoor zich aan de afgesproken aanvangstijd, datum en ophaalplaats te houden. Indien de leerling 10 minuten te laat is, mag de instructeur wegrijden van de ophaalplaats. Bij het niet verschijnen op het afgesproken lestijdstip, zal de rijschool de volledige lesprijs in rekening brengen.

2.3 Verschijnt de leerling te laat zal de afgesproken lesduur in rekening worden gebracht.

2.4 Een leerling mag een les verschuiven of afzeggen. Hierbij geldt wel, dat dit minimaal 24 uur van te voren wordt gemeld, dit mag telefonisch of via whatsapp. De rijschool heeft anders het recht om het gehele lesbedrag in rekening te brengen, vanwege de gereserveerde lestijd en kostenderving.

2.5 Rijlessen die worden afgezegd binnen 24 uur worden in geval van dringende redenen niet in rekening gebracht. 

2.5.1 Dringende redenen zijn; ernstig ongeval, ernstige ziekte, of overlijden van de leerling. Ook een ernstig ongeval, ernstige ziekte of het overlijden van een familielid tot en met de 2e graad. Hierbij worden huisgenoten, welke volgens het bevolkingsregister, staan ingeschreven op hetzelfde adres, als de leerling gelijkgesteld met familieleden tot en met de 2e graad.

2.5.2 Geen dringende redenen zijn; niet op tijd aangeven van ziek zijn, niet op tijd aangeven van andere bezigheden zaken waardoor de les wordt gecancelled, zoals opname, dokter, tandarts, vakantie, andere afspraken etc.

2.6 De leerling meldt tijdig aan de rijschool en stemt tijdig met het examenbureau af, over eventuele medische klachten, zowel lichamelijk als mentaal/psychisch, waarvan de leerling redelijkerwijs kan verwachten of deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid om een lesvoertuig te mogen besturen. Tevens dient de leerling alle noodzakelijke informatie over, medicijngebruik, drank/drugsgebruik voor aanvang van de rijopleiding te melden bij zowel rijschool als examenbureau. De leerling is verplicht melding te doen over ontzegging van de rijbevoegdheid. De rijschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de in punt 2.6 gestelde eisen.

2.7 De leerling draagt zorg voor, indien vereist, een uittreksel uit het bevolkingsregister welke nodig is voor het afleggen van een examen. De rijschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het geen examen kunnen doen als gevolg van het ontbreken van bovengenoemd uittreksel.

2.8 De rijschool heeft het recht om een lesovereenkomst te ontbinden in geval van het niet nakomen van bovengenoemde punten. 

2.9 Van leerlingen wordt verwacht dat zij fris en met schone kleren en schoenen aan de les beginnen. 

Betaling

Artikel 3

3.1 Betalingen worden tenzij anders overeengekomen, uitsluitend via overboeking naar de opgegeven bankrekening van de rijschool overgemaakt. Indien anders overeengekomen kan een les contant worden betaald na afloop van iedere losse les. 

3.2 De leerling ontvangt altijd een factuur over de gereden lessen en met daarop het te verrekenen of al verrekende te betalen bedrag. Indien een factuur niet binnen 14 dagen bij betaling in 1 termijn is voldaan, of indien de betaling bij deelbetaling niet binnen 10 dagen na de in de factuur vermelde datum is voldaan, dan is de leerling zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij verzuim van de leerling is de rijschool gerechtigd 1% rente per maand, over het verschuldigde bedrag te mogen verrekenen. 

3.3 Blijft de leerling na aanmaning in gebreke het verschuldigde bedrag bedrag te voldoen, dan kan de rijschool de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde partij (deurwaarder, gerechtelijk incassobureau). De rijschool is dan gerechtigd  het verschuldigde bedrag met de door de derde partij gemaakte incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag. Gerechtelijke kosten zijn o.a. deurwaarderskosten, griffiegelden, deskundigensalarissen. Buitengerechtelijke kosten zijn o.a. administratiekosten, incassokosten en aanmaningskosten.

3.4 De leerling heeft bij aanschaf van een pakket welke niet volledig is benut, recht op teruggave van restitutie van het niet afgenomen deel. Hierbij worden wel administratiekosten in mindering gebracht.

3.5 Blijft de leerling in verzuim het verschuldigde bedrag te betalen, dan is de rijschool gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst. De leerling wordt hierover schriftelijk op de hoogte gebracht. Het recht van de rijschool tot het vorderen van vergoedingen van schade, gederfde winst, interest en alle gemaakte kosten genoemd in punt 3.2 en punt 3.3, blijft onverminderd bestaan. De leerling kan aan de eerder genoemde overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen. Leerling blijft betaling van reeds uitgevoerde opdrachten verschuldigd.

bottom of page